نام بابک
نام خانوادگی گنجی
رشته تحصيلي مهندسی برق
کشور محل اخذ مدرک ایران
مرتبه علمي استادیار
نوع استخدام پیمانی
نوع همکاری هیأت علمی پیمانی
دانشکده دانشکده مهندسی -
 
اخبار